sha-koordinator

Sikkerhet og helse på byggeplasser - Rollen som SHA-koordinator

Sikkerhet og helse på byggeplasser - Rollen som SHA-koordinator

editorial

I bygge- og anleggsbransjen er det essensielt å ha fokus på sikkerhet og helse for alle involverte. Dette er områder der fare for skader og ulykker tradisjonelt sett er store, og hvor arbeidsgivere og ansatte kontinuerlig må jobbe for å redusere risikoer. En sentral brikke i dette arbeidet er rollen som SHA-koordinator, en stilling som dikteres av regelverket for byggesektoren. SHA står for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø, og koordinatorens oppgaver og ansvar er nøye uttenkt for å skape tryggere arbeidsplasser. I dette lys vil vi se nærmere på hva en SHA-koordinator faktisk gjør, og hvorfor denne rollen er avgjørende for sikkerheten til alle som jobber på et prosjekt.

Hva er en SHA-koordinator?

SHA-koordinator er eksperter innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø som har ansvaret for å koordinere og sikre at disse aspektene blir ivaretatt under alle faser av et bygge- eller anleggsprosjekt. Rollen deles ofte opp i to hovedfunksjoner; SHA-koordinator for prosjekteringsfasen (KP), og SHA-koordinator for utførelsesfasen (KU). KP har ansvar for å integrere sikkerhetstenkning tidlig i prosjekteringsfasen, mens KU tar over stafettpinnen i det faktiske utførelsesarbeidet.

Oppgaver til en SHA-koordinator

Forebygging er nøkkelordet når man snakker om SHA-koordinatorens oppgaver. Det starter med utviklingen av en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, som ofte refereres til som SHA-planen. Denne planen skal være spesifikk for hvert enkelt prosjekt og dekker alt fra risikovurderinger, rutiner ved uønskede hendelser, til utdanning og opplæring av ansatte.

SHA-koordinator skal sikre kommunikasjonen mellom ulike entreprenører og underleverandører på byggeplassen slik at alle jobber etter samme standarder og retningslinjer. De sørger også for at nødvendig verneutstyr er tilgjengelig og i bruk, samt at det foreligger effektive prosedyrer for nødssituasjoner.

sha-koordinator

Juridisk ansvar og kompetansekrav

Det er viktig å merke seg at en SHA-koordinator bærer et stort juridisk ansvar. Byggherren er forpliktet til å sørge for at denne personen har nødvendig kunnskap og kompetanse i henhold til byggherreforskriften. Kompetansekrav kan variere avhengig av prosjektets størrelse og kompleksitet, men det er ofte forventet at vedkommende har relevant utdanning innen bygg og anlegg, samt spesialkompetanse innen arbeidsmiljø og risikostyring.

Utfordringer og fremtiden for SHA-koordinatorer

Selv om rollen som SHA-koordinator er godt etablert, er det stadige utfordringer som krever oppmerksomhet. Byggeprosjekter blir mer komplekse, og det er stadig nye teknologier og materialer som introduseres. SHA-koordinatorer må dermed være på en kontinuerlig læringskurve for å holde tritt med utviklingen. Det er også en utfordring å sikre at alle på byggeplassen forstår viktigheten av SHA-krav, og etterlever disse i praksis. Dette krever sterk kommunikasjon, lederevner og ikke minst evnen til å engasjere og motivere ansatte.

Digitalisering av byggeplassen kan også påvirke SHA-koordinatorens arbeid. For eksempel kan bruk av BIM (Bygningsinformasjonsmodellering) effektivisere identifiseringen av potensielle farer tidlig i prosessen. Dette medfører at SHA-koordinatoren må kunne håndtere slike digitale verktøy og integrere dem i sitt arbeid.

Velg sikkerhet

For å sikre at prosjekter kommer trygt i havn, er det avgjørende med kompetanse og erfaring på området for sikkerhet og helse. Det er her virksomheter som ImperiumSumma kommer inn i bildet. De tilbyr en rekke tjenester som er direkte relevante for bygg- og anleggsbransjen, inkludert konsulenttjenester for SHA-koordinering. Med deres inngående kunnskap og forståelse av regelverket samt praktisk erfaring fra mange ulike prosjekter, kan ImperiumSumma være en verdifull partner for ditt prosjekt.